Çerez Örnek

D u y u r u

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Tarafından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Aralık 2018-Mayıs 2019 Döneminde Mezuniyet Durumunda Olan Öğrenciler ve Mezunlar İçin Açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP) Ön Kayıt Başvuru Süreç ve İşlemlerine İlişkin Açıklama

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 18.11.2015 tarihli toplantısında almış olduğu Karara istinaden EÜ Senatosu’nun 22.10.2018 tarih ve 17/2 sayılı Kararı uyarınca, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Aralık 2018-Mayıs 2019 Döneminde Eğitim Fakültesi tarafından açılacak PFESP’ye mezun durumunda olan öğrenciler ve mezunlar için 600 kontenjan ayrılmıştır.

EÜ Senatosu’nun 22.10.2018 tarih ve 17/2 sayılı Kararı gereğince 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Aralık 2018-Mayıs 2019 Döneminde Eğitim Fakültesi tarafından açılacak PFESP’ye ayrılan 600 kontenjanın;

1.     %75’i (450 kişi) not durum belgesi ile mezun durumunda (dördüncü sınıf) veya mezun olduğunu belgeleyen Ege Üniversitesi lisans öğrencilerine ve mezunlarına,

2.     %25’i (150 kişi) ise not durum belgesi ile mezun durumunda (dördüncü sınıf) veya mezun olduğunu belgeleyen diğer üniversitelerin lisans öğrencilerine ve mezunlarına,

3.     Ege Üniversitesi (EÜ) mezun durumundaki lisans öğrencilerine (dördüncü sınıf) ve mezunlarına ayrılan 450 kontenjanın %75’i (338 kişi) ön kayıt sırasında mezuniyet not durum belgesi ile mezun durumunda olduğunu belgeleyen dördüncü sınıf lisans öğrencilerine, %25’i ise (112 kişi) mezunlara olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlara ayrılmıştır (“Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Çizelgesi-Güncelleme 26.09.2018”) esas alınacaktır).

4.     EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjan, MEB TTK’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden bölümlere/programlara/dallara kayıtlı mezun durumunda olan öğrencilerin ve mezunların PFESP’ye ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak aşağıdaki formüle göre dağıtılacaktır.

·  EÜ mezun durumunda olan X bölümü/programı ön kayıt başvuru sayısı: A

·  EÜ mezun durumunda olan tüm bölümlerin/programların ön kayıt başvuru sayısı: B

·  EÜ mezun durumunda olan tüm bölümlerin/programların kontenjan sayısı: 338

·  EÜ mezun durumunda olan X bölümü/programı kontenjanı=(A/B) x 338

5.     Diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri (dördüncü sınıf) ve mezunları için ayrılan kontenjan (150), MEB TTK’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden bölümlere/programlara/dallara kayıtlı lisans öğrencilerin ve mezunların ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak yukarıdaki formüle göre dağıtılacaktır (“Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Çizelgesi-Güncelleme 26.09.2018”) esas alınacaktır).

  1. MEB TTK’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı kapsamında, “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”nda yer almayan alanlardan (bölüm/program/dal) yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların “Öğretmenlik Uygulaması” dersini almaları mümkün olmadığı için sorumluluk kendilerine ait olmak üzere Pedagojik Formasyon Sertifikası düzenlenmeyecektir.

7.     PFESP’ye MEB TTK’nın “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları-Güncelleme 26.09.2018” kapsamında, İzmir İli merkez ilçelerindeki (Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere) liselerde ‘uygulama öğretmeni’ olarak görevlendirilecek öğretmeni bulunmayan alanlarda/dallarda/branşlardaki Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans öğrencileri ve mezunları kabul edilmeyecektir.

8.     “Uygulama Öğrencilerinin MEB’e Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge” kapsamında, aynı öğretmenlik alanı/branşına kaynaklık eden bölüme/programa/dala en az dört adayın ön kayıt yapması durumunda kesin kayıt hakkı elde edilecektir.

9.     Mezun durumunda olan Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans öğrencileri (dördüncü sınıf) için ayrılan PFESP kontenjanlarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılı (6. yarıyıl) sonunda alınan not durum belgesinde mezun durumunda olduğunu gösteren öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.

10.  PFESP’ye asıl ve yedek adayların yerleştirme işlemlerinde, ön kayıt sırasında beyan edilen not durum belgelerindeki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) esas alınacaktır.

  1. AGNO’su 4,00 üzerinden 2,00 ve üzeri olan mezun durumundaki lisans öğrencileri (dördüncü sınıf) ve mezunların PFESP’ye başvurusu kabul edilecektir.
  2. Bölümlere/programlara/dallara ayrılan kontenjanlara fazla başvuru olması durumunda AGNO’ya göre sıralama yapılacaktır.
  3. Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları ile diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjanlardan boş kalan kısım öncelikle EÜ mezun durumunda olan lisans öğrencileri için, sonrasında kalan boş kontenjanlar ise EÜ mezunları ile diğer üniversitelerin mezun durumunda olan lisans öğrencileri ve mezunları için kullanılacaktır.

Ön Kayıt Başvuru Koşulları

  1. PFESP’ye asıl ve yedek adayların yerleştirme işlemlerinde, adayların ön kayıt sırasında beyan ettikleri not durum belgelerindeki AGNO esas alınacaktır.
  2. Mezun durumunda olan Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans öğrencileri için ayrılan PFESP kontenjanına 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı bahar yarıyılı (6. yarıyıl) sonunda not durum belgesinde mezun durumunda olduğunu gösteren son sınıf (dördüncü sınıf) öğrencilerinin başvuruları kabul edilecektir.
  3. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 4,00 üzerinden 2,00 ve üzeri olan mezun durumundaki lisans öğrencileri ve mezunların PFESP başvurusu alınacaktır.
  4. Bölümlere/programlara/dallara ayrılan kontenjanlara fazla başvuru olması durumunda AGNO’ya göre sıralama yapılacaktır.

Ön Kayıt Süreci ve İşlemleri

PFESP’ye adayların ön kayıtları, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar kapsamında aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

   Ön Kayıt Sırasında Adaylardan İstenecek Belgeler

a)    Başvuru dilekçesi (Başvuru dosyası ile birlikte adaya kayıt yerinde verilecektir),

b)    Mezunlar için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği,

c)     Mezunlar için mezun oldukları üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren not durum belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,

d)    Lisans öğrencileri için öğrenim gördükleri üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren mezuniyet not durum belgesi,

e)    Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi.

 

Ön kayıt başvurusunu adayın kendisi veya noter onaylı vekili yapabilecektir. Ön kayıtlar için alınan belgeler kesinlikle iade edilmeyecektir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

Ön Kayıt Tarihi, Saati ve Yeri

Adayların ön kayıtları, 05-06-07-08 Kasım 2018 tarihlerinde (09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri) EÜ Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası’nda yapılacaktır.

 

Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

Adayların ön değerlendirmesi, ön kayıt sırasında beyan ettikleri not durum belgelerindeki AGNO’ya (dörtlük sisteme) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bölüm/program/dal için kontenjan sayısı kadar (varsa) asıl ve yedek aday listesi ile kesin kayıt süreç ve işlemlerine ilişkin açıklamalar 09 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00’de https://ege.edu.tr ve http://egitim.ege.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Kesin kayıtlar, 14-15-16 Kasım 2018 tarihlerinde (9.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri) EÜ Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası’nda yapılacaktır.

 

Öğrenim Ücreti

PFESP’nin öğrenim ücreti EÜ Yönetim Kurulu’nun 22.10.2018 tarih ve 18/8 sayılı Kararı gereğince 2.054 TL olup, iki taksit halinde ödenecektir. İlk taksit (1.027 TL) kesin kayıt sırasında alınacaktır.

 

PFESP’nın Yürütülmesi

1)    PFESP, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecektir.

2)    PFESP, iki yarıyıl olarak yürütülecektir.

3)    PFESP, toplam 25 kredilik 10 dersten oluşmaktadır. Programda yer alan derslerin haftalık saatleri ve teorik/uygulama kredileri aşağıda verilmiştir.

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

Eğitim Bilimine Giriş̧

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Seçmeli I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

4)    PFESP’nin, 26 Kasım 2018’de başlatılması ve Mayıs 2019 sonu itibariyle sonlandırılması planlanmaktadır.

5)    Derslerin, I. yarıyılda (Kasım-Ocak) hafta içinde Pazartesi-Cuma günleri arasında (17.00-20.15 saatleri) yoğunlaştırılmış olarak, II. yarıyılda (Şubat-Mayıs 2019) ise Cumartesi ve Pazar günleri (09.00-18.00 saatleri) Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılması planlanmaktadır.

6)    Haftalık ders programları ve sınav programlarına ilişkin duyurular kesin kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra http://egitim.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

İletişim Bilgileri

E-MAIL: egeegitimformasyon@gmail.com

INTERNET SAYFASI: http://egitim.ege.edu.tr

 

İlginize Teşekkür Ederiz.

Ege Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dekanlığı


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ