EGE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Amacı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünün amacı; bilişsel ve sözel becerileri gelişmiş, düşünme ve sorgulama alışkanlığı kazanmış, kendini yazılı ve sözlü olarak etkili bir biçimde ifade edebilen, öğrenme ve öğretme süreçlerinde yetkin, yaşam boyu öğrenmeye açık, dünya ve ülke sorunlarına duyarlı Sosyal Bilgiler ve Türkçe öğretmenleri yetiştirmektir.

Yönetim

 

İsim

e-posta

Telefon

Bölüm Başkanı

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu

bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

+90 232 311 3142

Bölüm Başkan Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Çırak Karadağ

sevinc.cirak@ege.edu.tr

+90 232 311 4173

Bölüm Sekreteri

Aylin Özberatlı

aylinozberatli@mail.ege.edu.tr

+90 232 311 4158

Türkçe Eğitimi AD

İsim

e-posta

Telefon

Doç. Dr. Bahar Dervişcemaloğlu (AD Başkanı)

bahar.derviscemaloglu@ege.edu.tr

+90 232 311 3142

Doç. Dr. Safiye Akdeniz

safiye.akdeniz@ege.edu.tr
akdeniz_safiye@hotmail.com​

+90 232 311 4160

Doç. Dr. Soner Akşehirli

soner.aksehirli@ege.edu.tr

+90 232 311 4164

Dr. Öğr. Üyesi Göksu Çiçekli Koç

goksu.cicekli.koc@ege.edu.tr

+90 232 311 3143

Öğr. Gör. Gülece Metin

gulece.metin@ege.edu.tr

+90 232 311 3149

Arş. Gör. Ebru Kabakçı Yeşiltepe

ebru.kabakci@ege.edu.tr

+90 232 311 4165

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı; öğretmenlik meslek bilgisi, alan bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç ana boyuttan oluşmaktadır. Lisans programında öğrencilere, temel pedagojik formasyonun yanında, Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretimi, Türk Edebiyatı’nın dönem ve eserleri, çocuk ve dünya edebiyatı, edebiyat bilgi ve kuramları, yazılı ve sözlü anlatım, genel dil bilimi, bilgisayar kullanımı, materyal tasarımı, ders kitabı incelemesi, sınıf ve okul yönetimi konularında bilgi ve beceri kazandırılmaktadır. Öğrenciler üçüncü sınıfta Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında sosyal sorumlu- luk projeleri gerçekleştirmektedir.

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe olarak verilmektedir. Lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Lisansüstü Programlar

Bölümde henüz lisansüstü program bulunmamaktadır. Ancak mezunlar sosyal bilimler alanında uygun lisansüstü programlara başvurabilmektedir.

Mezunların İstihdamı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokullar ile basın-yayın kuruluşlarında, yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında, arşiv ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, Türk Cumhuriyetleri ile ilgili özel ve resmi kuruluşlarda çalışabilmekte ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabilmektedir.

Kontenjan ve Puan

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 50 kişidir. Lisans programına TS-2 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 443,82437 ’dir.

Dersler

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programında dört yıl boyunca verilen derslerin listesi aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

1. Yıl

I. Yarıyıl

II. Yarıyıl

 • Yazı Yazma Teknikleri
 • Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları I
 • Yazılı Anlatım I
 • Sözlü Anlatım I
 • Osmanlı Türkçesi I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Yabancı Dil I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları II
 • Yazılı Anlatım II
 • Sözlü Anlatım II
 • Osmanlı Türkçesi II
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Yabancı Dil II
 • Eğitim Psikolojisi

2. Yıl

III. Yarıyıl

IV. Yarıyıl

 • Türk Dil Bilgisi III: Sözcük Bilgisi
 • Türk Halk Edebiyatı I
 • Eski Türk Edebiyatı I
 • Yeni Türk Edebiyatı I
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Bilgisayar I
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Beden Dili ve Diksiyon
 • Türk Dil Bilgisi IV: Cümle Bilgisi
 • Türk Halk Edebiyatı II
 • Eski Türk Edebiyatı II
 • Yeni Türk Edebiyatı II
 • Genel Dil Bilimi
 • Bilgisayar II
 • Etkili İletişim
 • Öğretim Teknikleri ve Materyal Tasarımı

3. Yıl

V. Yarıyıl

VI. Yarıyıl

 • Anlama Teknikleri I: Okuma Eğitimi
 • Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi
 • Çocuk Edebiyatı
 • Dünya Edebiyatı
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Özel Öğretim Yöntemleri I
 • Sınıf Yönetimi
 • Anlatma Teknikleri I: Konuşma Eğitimi
 • Anlatma Teknikleri II: Yazma Eğitimi
 • Yabancılara Türkçe Öğretimi
 • Özel Öğretim Yöntemleri II
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Uygarlık Tarihi
 • Ölçme ve Değerlendirme

4. Yıl

VII. Yarıyıl

VIII. Yarıyıl

 • Tiyatro ve Drama Uygulamaları
 • Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri
 • Okul Deneyimi
 • Rehberlik
 • Özel Eğitim
 • Seçmeli Ders
  • Anlatıbilim
 • Dil ve Kültür
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Seçmeli Ders
  • Anlambilim
  • Türkçe Öğret. Çağdaş Yaklaşımlar
  • Bilimsel ve Yazınsal Çeviri Teknikleri
  • Yeni Türk Edebiyatında Öykü
  • Yaratıcı Yazarlık

Sosyal Bilgiler Eğitimi AD

İsim

e-posta

Telefon

Doç. Dr. Semra Sütgibi (AD Başkanı)

semra.sutgibi@ege.edu.tr

+90 232 311 4166

Dr. Öğr. Üyesi Saadet Tekin

saadet.tekin@hotmail.com

+90 232 311 4167

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Çırak Karadağ

sevinc.cirak@ege.edu.tr

+90 232 311 4173

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Gölgesiz Gedikler

hulya.golgesiz.gedikler@ege.edu.tr

+90 232 311 3789

Öğr. Gör. İskender Daşdemir

iskender.dasdemir@ege.edu.tr

+90 232 311 3161

Arş. Gör. Selda Şan

selda.san@ege.edu.tr

+90 232 311 3159

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının amacı, ilkokul ve ortaokulların gereksinim duyduğu sosyal bilgiler öğretmeni yetiştirmektir. Ağırlıklı olarak sosyal bilimlerin çeşitli dallarında bilgi ve beceriler kazandırmaya yönelik bir eğitim verilmektedir. Mezun olacak öğrencilerin sosyal bilimler alan bilgisi ve öğretmenlik mesleği bilgisinin yanında, genel kültür açısından da donanımlı olması ve sosyal meselelere duyarlı bireyler olarak yetiştirilmesi önemsenmektedir.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programının eğitim süresi dört yıldır. Programda yer alan derslerin tamamı Türkçe verilmektedir. Lisans programı, Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (AKTS) uygun olarak 240 krediden oluşmaktadır.

Lisans programındaki derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olan öğrenciler lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Mezunların İstihdamı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda öğretmen olarak görev yapabilmektedirler.

Kontenjan ve Puan

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı öğrenci kontenjanı yaklaşık 60 kişidir. Lisans programına TS-1 puan türüne göre öğrenci alınmaktadır. 2016 yılı LYS sonuçlarına göre Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı taban puanı 380,12221'dir.

Dersler

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı’nda dört yıl boyunca verilecek dersler aşağıda yer almaktadır.

1. YIL

I. YARIYIL

II. YARIYIL

 • Sosyal Bilgilerin Temeli
 • Sosyal Psikoloji
 • Arkeoloji
 • Sosyoloji
 • Türkçe I: Yazılı Anlatım
 • Bilgisayar I
 • Yabancı Dil I
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Üniversite Yaşamına Geçiş
 • Genel Fiziki Coğrafya
 • Eskiçağ Tarihi ve Uygarlığı
 • Felsefe
 • Ekonomi
 • Türkçe II: Sözlü Anlatım
 • Bilgisayar II
 • Yabancı Dil II
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
 • Türkçe II: Sözlü Anlatım

2. YIL

III. YARIYIL

IV. YARIYIL

 • Türkiye Fiziki Coğrafyası
 • İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü
 • Siyaset Bilimine Giriş
 • Temel Hukuk
 • Sanat ve Estetik
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Eğitim Psikolojisi
 • Seçmeli I (Alan)
  • Kültür Sosyolojisi
  • Sürdürülebilir Kalkınmanın Coğ. Temelleri
  • Kişilik Kuramları
 • Seçmeli I (Genel Kültür)
 • Türk Kültür Tarihi
 • Sanat ve Toplum
 • Türkiye'de Çevre Sorunları ve Çevre Eğitimi
 • Genel Beşeri ve Ekonomik Coğrafya
 • Antropoloji
 • Ortaçağ Tarihi
 • Bilim, Teknoloji ve Sosyal Değişme
 • Vatandaşlık Bilgisi
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Seçmeli I (Meslek Bilgisi)
  • Sunum Teknikleri ve Beden Dili
  • Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
  • Öğretimde Arayışlar ve Yönelimler
 • Seçmeli II (Alan)
 • Türk Demokrasi Tarihi
 • Arazi Sınıf ve Degredasyonu
 • Psikolojide Seçme Konular
 • Kültürel Coğrafya
 • Turizm Coğrafyası

3. YIL

V. YARIYIL

VI. YARIYIL

 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı I
 • Yeni ve Yakın Çağ Tarihi
 • Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • Ülkeler Coğrafyası
 • Topluma Hizmet Uygulamaları
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
 • Sınıf Yönetimi
 • Seçmeli II (Genel Kültür)
  • Avrupa Birliği ve Türkiye
  • Medya Okuryazarlığı
  • Genel Sağlık ve İlk Yardım
 • Osmanlı Tarihi ve Uygarlığı II
 • Sosyal Bilgiler Sözlü ve Yazılı Edebiyat İncelemesi
 • İnsan İlişkileri ve İletişim
 • Çağdaş Dünya Tarihi
 • Siyasi Coğrafya
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Özel Öğretim Yöntemleri I
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Seçmeli III (Genel Kültür)
  • Çocukta Cinsel Eğitim
  • Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
  • Çevre ve Okul Sağlığı
  • Güzel Konuşma ve Diksiyon

4. YIL

VII. YARIYIL

VIII. YARIYIL

 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I
 • Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri
 • Günümüz Dünya Sorunları
 • Özel Öğretim Yöntemleri II
 • Program Geliştirme
 • Özel Eğitim
 • Okul Deneyimi
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
 • Sosyal Proje Geliştirme
 • Drama
 • Rehberlik
 • Öğretmenlik Uygulaması
 • Seçmeli II (Meslek Bilgisi)
  • Müze Eğitimi ve Tarihi Mekânlar
  • Coğrafya Öğretimi

Öğretim Programları

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına ait öğretim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programına ait öğretim planlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.