Çerez Örnek

GSE-Özel Yetenek Sınav Duyurusu 2024-2025

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

2024-2025 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

ÖZEL YETENEK SINAVI SÜREÇ VE İŞLEMLERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

A.           ÖN KAYIT VE KONTENJAN

1.           Ön Kayıt:

a.           Ön kayıt, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 15 Ağustos 2024 günü saat 17.00'da sona erecektir.

               TR-YÖS sonucuna göre başvuru yapacak adaylar için de aynı başvuru tarih ve saatleri geçerlidir.

b.           Adayların Özel Yetenek Sınavı ön kayıtları, Ege Üniversitesi web sitesi üzerinden online olarak   yapılacaktır: http://obys.ege.edu.tr/ogrenci/ogr0167/default.aspx

c.            Sınava girmek isteyen adaylar; başvuru için gerekli belgeleri ve talep edilen diğer bilgileri sisteme yükleyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

  1. Tüm Adaylar, 2024-YKS’ye başvuru yapmak zorundadır. Adayların 2024-TYT sınav puanının hesaplanmış olması gerekmektedir.  YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunludur.
  2. Yurtdışından başvuracak adaylar ise 2024 TR-YÖS sınavı sonucuna göre başvuru yapabileceklerdir.
  3. Başvuru yapabilmek için adayların, Y-TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır). Engelli adaylar ve KKTC uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular da aynı kapsamda başvuru yapabilirler.
  4. TR-YÖS sınavından 200 puan ve üzeri puan alanlar sınav başvurusu yapabilir.
  5. Son üç ayda çekilmiş bir vesikalık fotoğraf,
  6. E-devletten alınacak nüfus kayıt örneği,
  7. Lise geçici mezuniyet belgesinin veya diplomanın onaylı örneği sisteme yüklenmelidir.

d.           Yetenek sınavına başvuru yapan adaylar ön kayıt esnasında ÖSYM kayıtlarında yer alan bir önceki yıla ilişkin yerleştirme durumu, ilk 800.000 başarı sıralaması, ortaöğretim başarı puanı, alan öğrencisi olup olmadığı vb. gibi şahsi bilgilerini kontrol etmek ve buna göre ön kayıt yaptırmak zorundadır. Adaylar; bilgilerde yanlışlık, eksiklik veya uyuşmazlık olması durumunda, bunu ön kayıt tarihleri sona ermeden Eğitim Fakültesi Dekanlığına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Yanlış beyanlardan adaylar sorumludur.

e.           Ön kayıtlarını online olarak tamamlayarak sınava girme hakkı elde eden adaylar, “Sınav Giriş Belgelerini” 21-22 Ağustos 2024 tarihlerinde saat 08:30 -16:00 arasında online kayıt sisteminden yazdıracaklardır. Aynı günlerde adaylar sınav kılavuzunu sistem üzerinden online olarak indirebileceklerdir.

f.            Ön kayıt esnasında yanlış beyanda bulunduğu saptanan adayların sınavları; sınava girmiş olsalar bile geçersiz sayılacaktır.

2.           Kontenjan:

EÜ Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Lisans Programı’na ilgili yıla ait ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda belirtilen sayıda öğrenci alınacaktır.

08.02.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereğince, alınacak engelli öğrenci kontenjanı ilgili bölümün kontenjanının %10’unu oluşturur.

Ayrıca TR_YÖS sonucuna göre başvuru alınabilecek toplam 2 yabancı öğrenci kontenjanı bulunmaktadır.

B.           ÖZEL YETENEK SINAVI

1.           Sınav Tarihi: 26 Ağustos- 28 Ağustos 2024          

TR-YÖS sonucuna göre başvuru yapacak öğrenciler için de aynı başvuru tarih ve saatleri geçerlidir.

2.           Sınav Başlama Saati ve Yeri: Sınav başlama saati 09.30’dur. Tüm adaylar sınav günü sabah saat 08.30’da E.Ü. Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü önünde hazır bulunacaklardır. Engelli öğrenci başvurması durumunda onların kendi aralarında yapılacak sınav tarih ve yerleri ayrıca ilan edilecektir.

Sınav Komisyonu gerekli gördüğü takdirde, sınav tarih, yer ve saatlerinde değişiklik yapabilecektir. Bu değişiklik bilgisi sınav başlamadan önce adaylara duyurulacaktır.

3.           Sınav Salonları: Adayların sınava girecekleri salonlar, sınav tarihinden önce (23 Ağustos 2024) fakültenin web sitesinde (https://egitim.ege.edu.tr/) duyurulacaktır. Belirtilen gün, saat ve yerde sınava giremeyen adaylar sınava girme hakkını kaybedeceklerdir. Bu adaylar kesinlikle başka bir grupla, başka bir gün, saat ve yerde sınava giremeyeceklerdir.

4.           Adayların Sınav Salonlarında Yanlarında Bulundurmaları Gereken Belgeler: Adayların sınavlarda yanlarında, ön kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra online kayıt sisteminden yazdırdıkları fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi ile özel kimlik belgelerini (Nüfus Cüzdanı veya Pasaport) bulundurmaları zorunludur. Bu belgeleri yanlarında bulundurmayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.

5.           Sınav Süresi:

I.            Aşama (Eleme) Sınavı: 90 dakika (Desen),

II.           Aşama Sınavı: 90 dakika (İmgesel Tasarım).

6.           Sınavlarda Kullanılacak Araç ve Gereçler:

1-           Kurşun Kalem,

2-           Silgi,

3-           Kıskaç,

4-           Kalem Açacağı,

5-           Kâğıt ve Altlık (Dekanlık tarafından sağlanacaktır).

⃰ Adaylar kâğıt ve altlık dışındaki malzemeleri kendileri sağlayacaktır.

Önemli Not: Yukarıda belirtilen araç, gereç ve materyal dışındaki (resim çantası, dosya, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb. elektronik cihazlar) hiçbir araç, gereç ve materyal sınav salonuna alınmayacaktır.

7.           Sınavın Uygulanması:

Yukarıda 5. maddede belirtildiği gibi sınav, canlı model ya da obje düzenlemesinden Desen Çalışması ve İmgesel Tasarım Çalışması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

• I. aşama (eleme) sınavında adayların yaptıkları Desen Çalışması, kompozisyon unsurları ve çizgisel ifade ölçütleri esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Adayların desen çalışmasından başarılı olabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 60 almaları gerekir. I. aşama (eleme) sınavında 60 puan alamayan adaylar ikinci aşama sınavına giremezler.

• II. aşama sınavında ise adayların yaratıcılığını ön plana çıkartmak amacıyla İmgesel Tasarım çalışması yaptırılır. Adayların bu aşamada yaptıkları İmgesel Tasarım çalışmaları kompozisyon unsurları, çizgisel ifade, yaratıcılık ve anlatım zenginliği ölçütleri esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

8.           Sınav Esnasında Uyulması Gereken Kurallar:

• Sınav esnasında kurallara uymayan, sınav disiplinini bozan ve her türlü kopya girişiminde bulunan adayların sınavları geçersiz sayılır.

• Adayların sınav esnasında; diğer adaylar ile konuşmaları, malzeme alışverişinde bulunmaları veya birbirlerinin çalışmaları hakkında yorum ve eleştiri yapmaları kesinlikle yasaktır.

• Adaylar sınav süresince, modelin ara verdiği zaman dilimi de dâhil olmak üzere, sınav salonundan kesinlikle ayrılamazlar.

• Sınavda görevli öğretim elemanlarının adayların yaptıkları çalışmaları eleştirmeleri, düzeltmeleri ya da adaylarla yakından ilgilenmeleri kesinlikle yasaktır.

• Sınav sırasında adaylar görevli öğretim elemanlarının uyarılarını dikkate almak zorundadır.

 

C.           ÖZEL YETENEK SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME PUANLARININ BELİRLENMESİ

• Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, Yükseköğretim Kurulu’nun ilgili yıla ait açıkladığı esaslar çerçevesinde yapılır. Sınav Komisyonu, sınav evrakını değerlendirerek adayların Özel Yetenek Sınavı Puanı sonuçlarını tespit eder ve yerleştirmeye esas olan puanları hesaplayarak başarı sırasını belirler.

• Yerleştirme Puanları en yüksekten en düşük puana doğru sıralanır.

• Yerleştirme Puanı hesaplanması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu'nda verilecektir.

• Engelli öğrencilerin (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla, TYT puanları değerlendirmeye katılmadan (ÖSYS Kılavuzlarında yer alan formül kullanılmadan) kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınav sonucuna göre değerlendirilecektir.

• TR_YÖS sınav sonucuna göre özel yetenek sınavına giren öğrencilerin puan hesaplamalarında TR-YÖS’ün %40’ı ile ilgili birim tarafından yapılacak olan özel yetenek sınav sonucunun %60’ı alınarak oluşturulan Harmanlanmış Yetenek Puanına göre yapılan sıralama dikkate alınır. Yerleştirmeler, Harmanlanmış Yetenek Puanı sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak sıralanan liste üzerinden ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Adayın özel yetenekle öğrenci kabul eden programlara yerleştirilebilmesi için harmanlanmış yetenek puanının 200 ve üzerinde olması gerekir.

• Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen engelli adaylar, engelli öğrenci kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenecektir.

• İlgili programa başvuran engelli öğrenci sayısının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adaylar, ÖSYS Puanı değerlendirmeye katılan diğer öğrencilerle birlikte ÖSYS puanlamasına dâhil edilerek değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

• İlgili programa başvuran engelli öğrenci sayısının dolmaması halinde, bu kontenjan diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenecektir.

• I. aşama (eleme) sınavını geçtiği halde II. aşama sınavına girmeyen adaylar (Engelli kontenjanından başvuranlar ve TR-YÖS sınavı sonucuna göre başvuranlar da dâhil olmak üzere) kesinlikle değerlendirme dışı tutulur.

 

 

D.           ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ İLANI

• I. aşama (eleme) sınav sonuçları, Sınav Komisyonunun değerlendirmesinden sonra ilan edilir.

• II. aşama sınav sonuçları Sınav Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanlarının sonuçları Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından onaylanarak ilan edilir.

• Adayların aldıkları Özel Yetenek Sınavı Yerleştirme Puanlarının eşit olması halinde, sıralamada Özel Yetenek Sınav Puanı yüksek olan adaya öncelik verilir.

 

E.           SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Özel yetenek sınav sonucuna itiraz eden adaylar, sınav sonuçlarının ilan edildiği günü izleyen ilk mesai gününün sonuna kadar Eğitim Fakültesi Dekanlığına itiraz dilekçesi ile başvurabilirler.

 

F.            KESİN KAYIT

Kesin Kayıt Tarihleri:

1. Özel yetenek sınav sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, kesin kayıtlarını 02-03 Eylül 2024 tarihlerinde yaptıracaklardır.

2. Kesin kayıt tarihlerinden sonra boş kontenjan bulunduğu takdirde, yedek listedeki adaylar 05 Eylül 2024 tarihinde kesin kayıt yaptırabileceklerdir.

3. TR-YÖS sonucuna göre yapılacak olan özel yetenek sınavı sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt ve yedek kayıt tarihleri ile ilgili bilgi oidb.ege.edu tr web sayfasında ilan edilecektir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ