PFESP Temmuz 2018-Ocak 2019 Dönemi Ön Kayıt Başvuru Süreç ve İşlemleri

Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Tarafından Temmuz 2018-Ocak 2019 Döneminde Açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (PFESP) Ön Kayıt Başvuru Süreç ve İşlemlerine İlişkin Açıklama

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 18.11.2015 tarihli toplantısında almış olduğu Karara istinaden EÜ Senatosu’nun 06.03.2018 tarih ve 04/01 sayılı Kararı uyarınca, Temmuz 2018-Ocak 2019 Döneminde Eğitim Fakültesi tarafından açılacak PFESP’ye mezun durumunda olan öğrenciler ve mezunlar için 800 kontenjan ayrılmıştır.

EÜ Senatosu’nun 06.03.2018 tarih ve 04/01 sayılı Kararı gereğince Temmuz 2018-Ocak 2019 Döneminde Eğitim Fakültesi tarafından açılacak PFESP’ye ayrılan 800 kontenjanın;

 

 1. %75’i (600 kişi) 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde 6. yarıyılda ve 8. yarıyılda olan EÜ lisans öğrencilerine ve EÜ mezunlarına,
 2. %25’i (200 kişi) ise 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı bahar döneminde 6. ve 8. yarıyılda olan diğer üniversitelerin lisans öğrencileri ve mezunlarına,
 3. EÜ lisans öğrencileri ve mezunlarına ayrılan 600 kontenjanın %75’i (450 kişi) ön kayıt başvurusunda 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi 5. yarıyıl (üçüncü sınıf) ve 7. yarıyıl (dördüncü sınıf) not durum belgesini ibraz eden lisans öğrencilerine, %25’i ise (150 kişi) mezunlara olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu’nun (TTK) 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden program/bölüm/dal mezunlarının atanabileceği alanlara ayrılmıştır (“Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Çizelgesi” esas alınacaktır).
 4. EÜ lisans öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjan, MEB TTK’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden bölümlere/programlara/dallara kayıtlı lisans öğrencilerin ve mezunların PFESP’ye ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak aşağıdaki formüle göre dağıtılacaktır.

 

 • EÜ lisans öğrencileri X bölümü/programı ön kayıt başvuru sayısı: A
 • EÜ lisans öğrencilerinin kayıtlı olduğu tüm bölümlerin/programların ön kayıt başvuru sayısı: B
 • EÜ lisans öğrencilerinin kayıtlı olduğu bölümlerin/programların kontenjan sayısı: 450
 • EÜ lisans öğrencileri X bölümü/ programı kontenjanı=(A/B) X 450

 

 1. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi 5. yarıyıl (üçüncü sınıf) ve 7. yarıyıl (dördüncü sınıf) not durum belgesini ibraz eden diğer üniversitelerin lisans öğrencileri ile mezunları için ayrılan kontenjan (200 kişi), MEB TTK’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı’nda belirtilen alanlara kaynaklık eden bölümlere/programlara/dallara kayıtlı lisans öğrencilerin ve mezunların ön kayıt başvuru sayıları temel alınarak yukarıdaki formüle göre dağıtılacaktır (“Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları Çizelgesi” esas alınacaktır).
 2. MEB TTK’nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı Kararı kapsamında, “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”ında yer almayan alanlardan (bölüm/program/dal) yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların “Öğretmenlik Uygulaması” dersini almaları mümkün olmadığı için sorumluluk kendilerine ait olmak üzere Pedagojik Formasyon Sertifikası düzenlenmeyecektir.
 3. PFESP’ye MEB TTK’nın “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları” kapsamında, İzmir İli merkez ilçelerindeki (Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak, Narlıdere) liselerde ‘uygulama öğretmeni’ olarak görevlendirilecek öğretmeni bulunmayan alanlarda/dallarda/branşlardaki Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans öğrencileri ve mezunları kabul edilmeyecektir.
 4. Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans öğrencileri için ayrılan PFESP kontenjanlarına 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı güz dönemi 5. yarıyıl (üçüncü sınıf) ve 7. yarıyıl (dördüncü sınıf) not durum belgesini ibraz eden öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.
 5. PFESP’ye asıl ve yedek adayların yerleştirme işlemlerinde, adayların ön kayıt sırasında beyan ettikleri not durum belgelerindeki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) esas alınacaktır.
 6. AGNO’su 4,00 üzerinden 2,00 ve daha yüksek olan lisans öğrencilerinin ve mezunların PFESP’ye ön kayıt başvurusu kabul edilecektir.
 7. Bölümlere/programlara/dallara ayrılan kontenjanlara fazla başvuru olması durumunda AGNO’ya göre sıralama yapılacaktır.
 8. Asıl ve yedek kayıtlar sonrasında EÜ lisans öğrencileri ve mezunları ile diğer üniversitelerin lisans öğrencileri ve mezunları için ayrılan kontenjanlardan boş kalan kısım öncelikle EÜ lisans öğrencileri için, sonrasında kalan boş kontenjanlar ise EÜ mezunları ile diğer üniversitelerin lisans öğrencileri ve mezunları için kullanılacaktır.

 

Ön Kayıt Başvuru Koşulları

 1. PFESP’ye asıl ve yedek adayların yerleştirme işlemlerinde, adayların ön kayıt sırasında beyan ettikleri not durum belgelerindeki AGNO esas alınacaktır.
 2. Ege Üniversitesi ve diğer üniversitelerin lisans öğrencileri için ayrılan PFESP kontenjanlarına, 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı güz dönemi 5. Yarıyıl (üçüncü sınıf) ve 7. yarıyıl (dördüncü sınıf) not durum belgesini ibraz eden öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.
 3. Ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) 4,00 üzerinden 2,00 ve üzeri olan lisans öğrencileri ve mezunların PFESP başvurusu alınacaktır.
 4. Bölümlere/programlara/dallara ayrılan kontenjanlara fazla başvuru olması durumunda AGNO’ya göre sıralama yapılacaktır.

Ön Kayıt Süreci ve İşlemleri

PFESP’ye adayların ön kayıtları, Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar kapsamında aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

 

    Ön Kayıt Sırasında Adaylardan İstenecek Belgeler

 1. Başvuru dilekçesi (Başvuru dosyası ile birlikte adaya kayıt yerinde verilecektir),
 2. Mezunlar için lisans diploması ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği,
 3. Mezunlar için mezun oldukları üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren not durum belgesinin aslı veya onaylı fotokopisi,
 4. Lisans öğrencileri için öğrenim gördükleri üniversiteden alınan AGNO’yu dörtlük sistemde gösteren not durum belgesi,
 5. Nüfus cüzdanının onaylı fotokopisi.

 

Ön kayıt başvurusunu adayın kendisi veya noter onaylı vekili yapabilecektir. Ön kayıtlar için alınan belgeler kesinlikle iade edilmeyecektir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 

Ön Kayıt Tarihi, Saati ve Yeri

Adayların ön kayıtları 14-15-16-17-18 Mayıs 2018 tarihlerinde (09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri) EÜ Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası’nda yapılacaktır.

 

Asıl ve Yedek Aday Listelerinin İlanı

Adayların ön değerlendirmesi, ön kayıt sırasında beyan ettikleri not durum belgelerindeki AGNO’ya (dörtlük sisteme) göre yapılacaktır. Notlar en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve her bölüm/program/dal için kontenjan sayısı kadar (varsa) asıl ve yedek aday listesi ile kesin kayıt süreç ve işlemlerine ilişkin açıklamalar 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü (17.00) http://www.ege.edu.tr ve http://egitim.ege.edu.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların kesin kayıtları 23-24-25 Mayıs 2018 tarihlerinde (09.00-12.00 ve 13.00-16.00 saatleri) EÜ Eğitim Fakültesi Dekanlık Binası’nda yapılacaktır.

 

 

Öğrenim Ücreti

PFESP’nin öğrenim ücreti EÜ Yönetim Kurulu’nun 06.03.2018 tarih ve 04/22 sayılı Kararı gereğince 2.054 TL olup, iki taksit halinde ödenecektir. İlk taksit (1.027 TL) kesin kayıt sırasında alınacaktır.

 

PFESP’nın Yürütülmesi

 1. PFESP, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yürütülecektir.
 2. PFESP, iki yarıyıl olarak yürütülecektir.
 3. PFESP, toplam 25 kredilik 10 dersten oluşmaktadır. Programda yer alan derslerin haftalık saatleri ve teorik/uygulama kredileri aşağıda verilmiştir.

 

Ders

Teorik

Uygulama

Kredi

Eğitim Bilimine Giriş̧

2

0

2

Öğretim İlke ve Yöntemleri

2

0

2

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

2

0

2

Sınıf Yönetimi

2

0

2

Eğitim Psikolojisi

2

0

2

Seçmeli I

2

0

2

Seçmeli Ders II

2

0

2

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

2

2

3

Özel Öğretim Yöntemleri

2

2

3

Öğretmenlik Uygulaması

2

6

5

 

 1. PFESP’nin, Haziran 2018’de başlatılması ve Aralık 2018’de sonlandırılması planlanmaktadır.
 2. Derslerin, I. dönemde (02 Haziran -12 Ağustos 2018) Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-18.00 saatleri arasında yoğunlaştırılmış olarak, II. dönemde (15 Eylül 2018-30 Aralık 2018) Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-18.00 saatleri arasında Eğitim Fakültesi dersliklerinde yapılması planlanmaktadır.
 3. Haftalık ders programları ve sınav programlarına ilişkin duyurular kesin kayıt işlemi tamamlandıktan sonra http://egitim.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

İletişim Bilgileri

Web: http://egitim.ege.edu.tr

egeegitimformasyon at gmail.com

 

İlginize Teşekkür Ederiz.

 

Ege Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dekanlığı